12/05/89 Overdracht kernmateriaal aan niet-kernwapenstaten
Koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrusting, technologische kerngegevens en hun afgeleiden
Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen, inzonderheid op het artikel 2, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1968;
Gelet op de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens;
Gelet op het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, opgemaakt te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957;
Gelet op het verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, opgemaakt te Londen, Moskou en Washington op 1 juli 1968 en goedgekeurd bij de wet van 14 maart 1975;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting gegeven op 5 december 1988;
Gelet op het advies van de Gemengde Belgisch-Luxemburgse administratieve Commissie;
Gelet op het advies van de Raad van State;
(...)
12/05/89 Transfert matières nucléaires à des pays non dotés d'armes nucléaires
Arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, notamment l'article 2, modifié par la loi du 19 juillet 1968;
Vu la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires;
Vu le traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique, fait à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 et approuvé par la loi du 14 mars 1975;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 5 décembre 1988;
Vu l'avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
(...)
Artikel 7. Nucleaire testapparatuur en onderdelen

7.1 Oscilloscopen en stroomstootrecorders en speciaal ontworpen onderdelen hiervoor als hieronder: insteekeenheden (plug-in units), losse versterkers, voorversterkers, bemonsteringsapparatuur en kathodestraalbuizen voor analoge oscilloscopen
a)
niet-modulaire oscilloscopen met een"bandbreedte” van 1 GHz of meer;
b)
modulaire analoge oscilloscoopsystemen die een van onderstaande specificaties hebben:
i)
een centrale verwerkingseenheid met een “bandbreedte” van 1 GHz of meer;
of
ii)
insteekmodules met een individuele “bandbreedte” van 4 GHz of meer;
c)
analoge bemonsteringsoscilloscopen, voor de analyse van periodieke verschijnselen, met een effectieve “bandbreedte” van meer dan 4 GHz;
d)
digitale oscilloscopen en stroomstootrecorders die gebruik maken van analoog-digitaal omzettingstechnieken, die in staat zijn om stroomstoten op te slaan door “single shot inputs” sequentieel te bemonsteren met tussenliggende tijden van minder dan 1 ns (meer dan 1 giga-bemonstering per seconde), dit om te zetten in een digitaal signaal van 8 bits of meer, en 256 monsters of meer op te slaan.
Technische noot: Onder “bandbreedte” wordt verstaan: de frequentieband waarbinnen de (verticale) afbuiging van de oscilloscoop niet onder 70,7 % van de maximale afbuiging daalt als de sterkte van het ingangssignaal (in volt) gelijk blijft.

7.2 Fotomultiplicatorbuizen die een fotokathode hebben met een oppervlak van meer dan 20 cm2 en die een anodepuls-stijgtijd hebben van minder dan 1 ns

7.3 Zeer snelle pulsgeneratoren met een uitgangsspanning van meer dan 6 V indien aangesloten op een ohms e weerstand van 55 ohm of minder, en die een pulsstijgtijd hebben van minder dan 500 ps (gedefinieerd als het tijdsinterval dat verstrijkt tussen het bereiken van 10 % en 90 % van de piekwaarde van de spanning)]
Article 7. Equipement d'essai nucléaire et composants

7.1 Oscilloscopes et enregistreurs de réponses indicielles et composants spécialement conçus comme suit: plaques embrochables, amplificateurs extérieurs, préamplificateurs, dispositifs d'échantillonnage et tubes à rayons cathodiques pour oscilloscopes analogiques
a)
oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une “largeur de bande” égale ou supérieure à 1 GHz,
b)
systèmes à oscilloscope analogique modulaire possédant une des deux caractéristiques suivantes:
i)
une unité centrale ayant une “largeur de bande” égale ou supérieure a 1 GHz, ou
ii)
des modules embrochables à “largeur de bande” individuelle égale ou supérieure à 4 GHz,
c)
oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents avec une “largeur de bande” effective supérieure à 4 GHz,
d)
oscilloscopes numériques et enregistreurs de réponses indicielles employant des techniques de conversion analogique-numérique, capables de stocker des phénomènes transitoires en prélevant suivant un programme séquentiel des échantillons uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns (supérieurs à 1 giga-échantillon par seconde), convertissant en numérique jusqu'à une résolution de 8 bits ou plus et mettant en mémoire 256 échantillons ou plus.
Note technique: Par “largeur de bande”, il convient d'entendre la bande des fréquences dans laquelle la déflexion sur le tube à rayons cathodiques ne descend pas en-dessous de 70,7 % de celle enregistrée au point maximal et mesurée avec une tension constante à l'entrée de l'amplificateur de l'oscilloscope.

7.2 Tubes multiplicateurs de photoélectrons ayant une surface photo cathodique supérieure à 20 cm2 et possédant un temps de montée de l'impulsion anodique inférieure à 1 ns

7.3 Générateurs d'impulsions à grande vitesse avec une tension de sortie supérieure à 6 V dans une charge ohmique de moins de 55 ohms et un temps de transition des impulsions inférieurs à 500 ps (défini comme étant l'intervalle entre une amplitude de tension de 10 % et de 90 %)]