19/02/20 Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in nucleaire geneeskunde
Technische reglement van 19 februari 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in nucleaire geneeskunde
Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
Gelet op het Besluit Medische Blootstellingen, artikel 11,
(...)
19/02/20 Règlement technique fixant les niveaux de référence diagnostiques en médecine nucléaire
Règlement technique du 19 février 2020 fixant les niveaux de référence diagnostiques en médecine nucléaire
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Vu l'Arrêté Expositions Médicales, article 11,
(...)
Artikel 1
De diagnostische referentieniveaus (diagnostic reference level, DRL) voor de onderzoeken in de nucleaire geneeskunde bij volwassenen worden opgelijst in bijlage 1.
Article 1.er
Les niveaux de référence diagnostiques (diagnostic reference level, DRL) pour les examens en médecine nucléaire chez l'adulte sont repris à l'annexe 1.
Artikel 2
De DRLs voor de onderzoeken in de nucleaire geneeskunde bij volwassenen die worden opgelijst in bijlage 2, worden ingeschat in functie van het patiëntgewicht m volgens de formule:
DRL = k(m-mref) + DRLref
met mref = 70 kg. De waarden van de parameters k en DRLref worden opgenomen in bijlage 2.
Article 2
Pour les examens de médecine nucléaire chez l'adulte repris à l'annexe 2, les DRL sont estimés en fonction du poids des patients m suivant la formule:
DRL = k(m-mref) + DRLref
où mref = 70 kg. Les valeurs des paramètres k et DRLref sont repris à l'annexe 2.
Artikel 3
Voor de onderzoeken in de nucleaire geneeskunde bij kinderen moeten de waarden van de meeste recente versie van de “Dosage Card” van de European Association of Nuclear Medicine (EANM) worden gebruikt, met als doel de optimalisatie van de toegediende activiteit.
Article 3
Pour les examens de médecine nucléaire chez les enfants, les valeurs de la version la plus récente de la “Dosage Card” de la European Association of Nuclear Medicine (EANM) doivent être utilisées, afin d'optimiser l'activité administrée.
Artikel 4
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2020.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2020.
Bijlage 1 Lijst van diagnostische referentieniveaus voor de onderzoeken in de nucleaire geneeskunde bij volwassenen
Procedure
Tracer
Activity (MBq)
P25
DRL (P50)
P75
Bone imaging (*)
99mTc phosphates
700
740
770
Myocardial perfusion (*)
201Tl chloride (1st injection)
90
110
120
99mTc agent (1 day) 1st/2nd
320/870
370/925
430/980
99mTc agent (2 days)
666
740
777
Thyroid scintigraphy
99mTc pertechnetate
120
150
180
123I sodium iodide
-
12
-
Lung perfusion
99mTc MAA
165
185
220
Tumor imaging (*)
18F FDG
190
240
270
Cerebral blood flow
99mTc agent
630
735
750
Renography
99mTc MAG3
120
170
190
99mTc DTPA
150
185
200
Renal cortical scintigraphy
99mTc DMSA
150
170
185
Gastric emptying
99mTc labeled compounds
30
40
50
(*)
voor een volwassene van 70 kg
Annexe 1 Liste des niveaux de référence diagnostiques pour les examens de médecine nucléaire chez l'adulte
Procedure
Tracer
Activity (MBq)
P25
DRL (P50)
P75
Bone imaging (*)
99mTc phosphates
700
740
770
Myocardial perfusion (*)
201Tl chloride (1st injection)
90
110
120
99mTc agent (1 day) 1st/2nd
320/870
370/925
430/980
99mTc agent (2 days)
666
740
777
Thyroid scintigraphy
99mTc pertechnetate
120
150
180
123I sodium iodide
-
12
-
Lung perfusion
99mTc MAA
165
185
220
Tumor imaging (*)
18F FDG
190
240
270
Cerebral blood flow
99mTc agent
630
735
750
Renography
99mTc MAG3
120
170
190
99mTc DTPA
150
185
200
Renal cortical scintigraphy
99mTc DMSA
150
170
185
Gastric emptying
99mTc labeled compounds
30
40
50
(*)
pour un adulte de 70 kg
Bijlage 2 Waarden van de parameters k en DRLref voor het berekenen van diagnostische referentieniveaus in functie van het patiëntgewicht voor de onderzoeken in de nucleaire geneeskunde bij volwassenen
Procedure
Tracer
k (MBq/kg)
DRLref (MBq)
P25
P50
P75
P25
P50
P75
Bone imaging
99mTc phosphates
1,6
1,8
2,0
700
740
770
Myocardial perfusion
99mTc agent (1 day) 1st/2nd
0,6/0,0
0,8/0,5
1,0/1,0
320/840
380/920
430/1000
99mTc agent (2 days)
1,0
1,25
1,5
666
720
777
Tumor imaging
18F FDG
2,6
3,4
3,8
182
238
266
Annexe 2 Valeurs des paramètres k et DRLref pour calculer les niveaux de référence diagnostiques en fonction du poids des patients pour les examens de médecine nucléaire chez l'adulte
Procedure
Tracer
k (MBq/kg)
DRLref (MBq)
P25
P50
P75
P25
P50
P75
Bone imaging
99mTc phosphates
1,6
1,8
2,0
700
740
770
Myocardial perfusion
99mTc agent (1 day) 1st/2nd
0,6/0,0
0,8/0,5
1,0/1,0
320/840
380/920
430/1000
99mTc agent (2 days)
1,0
1,25
1,5
666
720
777
Tumor imaging
18F FDG
2,6
3,4
3,8
182
238
266