29/06/20 Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden
Technisch reglement van 29 juni 2020 houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden
Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
Gelet op het Besluit medische blootstellingen artikel 22 § 2;
Overwegende dat de ontslagkaart tot doel heeft de doses en het risico op besmetting zo laag als redelijkerwijze mogelijk te houden voor de personen die in de onmiddellijke omgeving komen van de persoon die het radioactieve product toegediend kreeg of van de radioactieve afvalstoffen die die persoon genereert;
Overwegende de publicatie van het advies van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8416 getiteld “Advies betreffende de problematiek van de crematie van overleden dragers van radioactieve bronnen”;
Overwegende dat HERCA een internationale ontslagkaart heeft opgesteld die als model kan dienen voor de Belgische ontslagkaart,
(...)
29/06/20 Règlement technique fixant le modèle de la carte de sortie après l'administration à une personne d'un produit radioactif à des fins radiothérapeutiques
Règlement technique du 29 juin 2020 fixant le modèle de la carte de sortie après l'administration à une personne d'un produit radioactif à des fins radiothérapeutiques
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Vu l'Arrêté expositions médicales article 22 § 2;
Considérant que la carte de sortie a pour but de maintenir les doses et le risque de contamination à un niveau aussi faible que raisonnablement possible pour les personnes dans l'environnement direct de la personne à qui a été administré le produit radioactif ou des déchets radioactifs que cette personne génère;
Considérant la publication de l'avis du Conseil supérieur de la Santé n° 8416 intitulée “Avis relatif à la problématique de la crémation de défunts porteurs de sources radioactives”;
Considérant qu'HERCA a établi une carte de sortie internationale qui peut servir de modèle à la carte de sortie belge,
(...)
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
HERCA: Association of the Heads of the European Radiological protection Competent Authorities;
Voorzichtigheidsperiode: periode die nodig is om de activiteit aanwezig in het lichaam van een persoon te laten zakken tot onder het vrijstellingsniveau van het aanwezige radio-isotoop na toediening van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden aan die persoon.
Article 1.er
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
HERCA: Association of the Heads of the European Radiological protection Competent Authorities;
Période de précaution: la période nécessaire à la diminution de l'activité présente dans le corps d'une personne sous les valeurs d'exemption du radioisotope présent après l'administration à cette personne d'un produit radioactif à des fins radiothérapeutiques.
Artikel 2
Dit technisch reglement is van toepassing op de radiotherapeutische behandeling met toediening van een radioactief product.
Article 2
Le présent règlement technique s'applique au traitement radiothérapeutique impliquant l'administration d'un produit radioactif.
Artikel 3
De ontslagkaart bevat minstens volgende informatie:
a)
Naam en voornaam van de persoon die het radioactieve product toegediend kreeg
b)
Geboortedatum van de persoon die het radioactieve product toegediend kreeg
c)
Toegediend radio-isotoop
d)
Toegediend radioactief product
e)
Toegediende activiteit
f)
Datum van toediening
g)
De datum tot wanneer de persoon de ontslagkaart ten allen tijde bij zich moet dragen. Deze datum is de datum van toediening plus de voorzichtigheidsperiode.
h)
De vermelding “In medische noodgevallen, overlijden of alarm aan een meetportiek voor deze datum, kan bijkomende informatie gegeven worden door:” gevolgd door de naam van een persoon, de naam van een ziekenhuis en een telefoonnummer die hiervoor kunnen gebruikt worden.
i)
De vermelding “Deze persoon heeft een medische behandeling ondergaan met een radioactief product. Hij/zij mocht het ziekenhuis verlaten na controle volgens de internationale standaarden.”
j)
Het logo van HERCA en het FANC
k)
De URL naar de relevante FANC-webpagina
l)
Het telefoonnummer van het FANC.
Article 3
La carte de sortie contient au moins l'information suivante:
a)
Les nom et prénom de la personne à qui a été administré le produit radioactif
b)
La date de naissance de la personne à qui a été administré le produit radioactif
c)
Le radioisotope administré
d)
Le produit radioactif administré
e)
L'activité administrée
f)
La date d'administration
g)
La date jusqu'à laquelle la personne doit en tout temps porter la carte de sortie sur elle. Cette date est obtenue en ajoutant la période de précaution à la date d'administration.
h)
La mention “En cas d'urgence médicale, de décès ou du déclenchement d'une alarme à un portique de détection avant cette date, des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de:” suivie par le nom d'une personne, le nom d'un hôpital et un numéro de téléphone qui peuvent être utilisés à cet effet.
i)
La mention: “Cette personne a reçu un traitement à base d'un produit radioactif. Il ou elle a quitté l'hôpital après vérification selon les normes internationales.”
j)
Le logo de HERCA et de l'AFCN
k)
L'URL vers la page web pertinente de l'AFCN
l)
Le numéro de téléphone de l'AFCN.