18/11/08 Aanduiding leden Medische Jury
Aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9. van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
[...]
18/11/08 Désignation membres Jury médical
Désignation des membres du Jury médical en application de l'article 54.9. de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
[...]